ÇALIŞMA ALANLARI

ÇALIŞMA ALANLARI


  • İdari Davalar
İptal Davaları
Tam Yargı Davaları
Tazminat Davaları

  • Hukuk Davaları
Boşanma, Velayet ve Nafaka Davaları
Miras Davaları
Kira ve Tahliye Davaları
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
(Yabancı Ülke Mahkemeleri tarafından verilen kararların Türkiye'de kesin hüküm teşkil edecek şekilde Tanınmasını ve icra edilebilir hale getirilmesini temin etmek)

  • Ticari Davalar 
Sözleşmeden Doğan Davalar
Şirketler Hukukundan Doğan Davalar
  • İş Davaları
Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Diğer Hak ve Alacaklardan Doğan Davalar
İşe İade Davaları

  • Ceza Davaları 
Hazırlık ve Son Soruşturma Safhasında Müdafilik ve Diğer Hukuki Yardımlar 
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Ekli Protokollerin güvence altına aldığı hakları ihlal eden Devlet Tasarrufları nedeniyle kişilerin uğradığı her türlü zararın tazmin edilmesine dönük davalar
  • Diğer Konular ve Danışmanlık
Bunlar dışında diğer hukuki davalarınız ve çeşitli danışmanlık başvurularınız için de benimle iletişime geçebilirsiniz.